Gần 93% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề 3 chương trình MTQG

Sáng 29/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Với 459/462 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Theo đó, quyết nghị kéo dài thời hạn thực hiện, giải ngân sang năm 2024. Cụ thể, Vốn ngân sách nhà nước của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 chưa giải ngân hết thực hiện theo Khoản 4, Điều 2 của Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Cho phép chuyển nguồn dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 (bao gồm năm 2021) chưa giải ngân hết trong năm 2023 sang năm 2024 tiếp tục thực hiện.

Đồng thời, giao Chính phủ và các địa phương ngay trong năm 2023, tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp theo thẩm quyền để triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia./. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam