Giai đoạn 2016-2021, Bộ Nội vụ tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Nhà nước trên 268 tỷ đồng

Sáng 13/7, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 có buổi làm việc với Bộ Nội vụ. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, mục đích của buổi làm việc nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 ngay tại các cơ quan, đơn vị của Bộ Nội vụ, cũng như chức năng tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo, điều hành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ; từ đó, phát hiện ra những bất cập về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này để hoàn thiện; đồng thời xác định được những tồn tại, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người đứng đầu; tìm ra những cách làm hay, sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong giai đoạn 2016-2021, Bộ Nội vụ đã tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên 268 tỷ đồng, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thực hiện tiết kiệm, cắt giảm vốn đầu tư công trên 94 tỷ đồng. Bộ là đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc sắp xếp tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Số biên chế công chức giảm 10,16%; biên chế sự nghiệp giảm 15,23% so với năm 2015.

Nhấn mạnh Bộ Nội vụ có vai trò quan trọng trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bởi cơ quan này gắn chặt với yếu tố con người, các ý kiến đề nghị báo cáo cần làm sâu sắc thêm việc thực hiện chính sách cán bộ và thu hút nhân tài, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Bộ phụ trách.

Bà VŨ THỊ LƯU MAI, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội: “Hiện nay, chúng ta đề cập đến vấn đề chảy máu chất xám. Đây cũng chính là một sự lãng phí nguồn lực rất lớn. Dưới góc độ là một bộ tham mưu phục vụ cũng như có những chính sách thu hút cán bộ, thu hút nhân tài cũng như quản lý cán bộ, chúng tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên mở rộng đánh giá để nhìn nhận vấn đề nó sâu sắc hơn. Trong thời gian vừa qua, chính sách cán bộ của chúng ta có thu hút được nhân tài hay không, có phát huy được hiệu quả, trình độ cũng như ngọn lửa nhiệt huyết của cán bộ trong bộ máy hay không thì tôi nghĩ rằng cũng cần phải đề cập thêm.” 

Bà CAO THỊ XUÂN, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: “Để phục vụ cho đoàn giám sát chúng tôi thấy rằng thời lượng trong báo cáo rất là ít, đặc biệt là số vụ, số cuộc thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý như thế nào. Cái này có liên quan đến thất thoát, lãng phí.” 

Bên cạnh đó các ý kiến thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị Bộ Nội vụ đánh giá rõ hiệu quả kinh tế của công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. 

Thùy Linh