Giám sát chặt chẽ các lễ hội lớn, tập trung đông người

Bước vào mùa lễ hội Xuân 2024, để các lễ hội diễn ra an toàn, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề nghị các địa phương có lễ hội lớn, trọng điểm cần giám sát chặt chẽ đối với lễ hội tập trung đông người.

 Cục Văn hóa cơ sở nhấn mạnh các địa phương phải bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam; thực hiện giải pháp nhằm loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển… Các địa phương thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những vi phạm, hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam