Giám sát toàn diện: Nguồn lực hạn chế khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nghị quyết 88 quy định “Ưu tiên hỗ trợ đầu tư kinh phí cho các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để bảo đảm điều kiện tối thiểu thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Tuy nhiên, báo cáo của các địa phương chưa rõ kinh phí chi ngân sách địa phương cho thực hiện đổi mới chương trình.

Sách giáo khoa giáo dục phổ thông do chưa có nguồn kinh phí riêng cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Qua giám sát thực tế cho thấy, việc bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất được các địa phương thực hiện lồng ghép thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn của địa phương nên việc triển khai phụ thuộc vào khả năng cân đối của các địa phương dẫn đến mức độ đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các địa phương khác nhau. Việc bố trí ngân sách của các địa phương để thực hiện tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông còn khó khăn, chủ yếu lồng ghép trong ngân sách chi thường xuyên; việc xã hội hoá giáo dục gặp nhiều khó khăn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Phan Hằng