Giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Trà Vinh

Chiều 25/7, Đoàn giám sát của Quốc hội do Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm làm trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Sau khi nghe báo cáo quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Các thành viên đoàn đề nghị tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề như việc triển khai vốn đầu tư công các chương trình trong thời gian tới, nhất là trong giai đoạn 2024 - 2025; giải pháp, nguồn lực triển khai thực hiện nông thôn mới; các cơ chế lồng ghép, phối hợp thực hiện để triển khai hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi Trà Vinh là địa phương có tỷ lệ người đồng bào Khmer chiếm 32%.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm thay mặt đoàn giám sát đề nghị tỉnh rà soát lại các khó khăn, vướng mắc, nhất là từ các huyện, xã và bổ sung kiến nghị, đề xuất (nếu có) để Đoàn giám sát tổng hợp, xem xét... Rà soát lại các tiêu chí về nông thôn mới, đề xuất với cấp có thẩm quyền điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên của địa phương,.  Đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo, các vướng mắc, đề xuất trước ngày 1/8/2023 để đoàn tổng hợp trình Quốc hội; Ủy ban thường vụ Quốc hội; các bộ ngành Trung ương liên quan xem xét, tháo gỡ.

 

Linh Có -

Tăng Sắc