Gỡ khó cho doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong quá trình xây Luật

“Thời điểm kinh tế khó khăn, đơn vị đóng tàu quân sự đặc thù, đang thiếu sản phẩm quốc phòng, người lao động không đủ việc làm, rất cần nguồn hỗ trợ từ ngân sách quốc phòng”. Đây là kiến nghị tại buổi khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An Ninh phục vụ thẩm tra dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp tại Tổng công ty Sông Thu.

Tổng Công ty Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có chức năng đóng mới, sửa chữa và bảo đảm kỹ thuật tàu quân sự, đồng thời là doanh nghiệp quốc phòng an ninh tận dụng, khai thác năng lực hiện có để sản xuất làm kinh tế những ngành nghề được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Hiện tổng quân số của đơn vị là hơn 1000 đồng chí, tuy nhiên, việc tuyển dụng, thu hút nhân lực, cán bộ trẻ gặp nhiều khó khăn, đơn vị đề xuất cần sớm có cơ chế chính sách hỗ trợ hợp lý để thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lương, phụ cấp, nhà công vụ. Đóng tàu là ngành công nghiệp đặc thù mang tính dài hơi, cần nguồn vốn lớn, nên đơn vị đề nghị các cơ quan soạn thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp cần tính toán, xem xét cơ chế đặc thù, có phương án hỗ trợ nguồn ngân sách.

Đại diện đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhấn mạnh, hiện tổ chức bộ máy và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sông Thu chịu sự điều chỉnh của nhiều luật khác nhau, dẫn đến khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình soạn thảo luật sắp tới sẽ tiếp thu, chỉnh lý để tháo gỡ dần khó khăn của các doanh nghiệp quốc phòng, đặc biệt phải có cơ chế để doanh nghiệp chủ động về nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động. 

 

Nguyễn Hùng - Anh Khoa