Góc nhìn hôm nay: Quan điểm mới về tái định cư

Mục tiêu trước khi xây dựng các khu tái định cư, là giúp những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án có nơi ở mới ổn định, có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Tuy nhiên, thực tế đời sống của người dân ở nhiều khu tái định cư đang gặp không ít khó khăn, do phải đổi thay lớn về tập quán canh tác, nguồn sinh kế và lối sống, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng.

Nghị quyết 18-NQ/TW tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" đã nhận định, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XI, “lợi ích của các bên liên quan trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, cũng như đời sống, sinh kế của người có đất bị thu hồi được quan tâm và bảo đảm tốt hơn”.

Tuy nhiên, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất ở một số địa phương thực hiện còn chậm, chưa đúng Nghị quyết và các quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống và sinh kế của người có đất bị thu hồi, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Đây là một đánh giá khá thẳng thắn, sát đúng với thực tế và có thể làm cơ sở quan trọng cho việc đề ra các định hướng mới về tái định cư trong thời gian tới. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình!

Thực hiện : Phan Hằng