Góc nhìn hôm nay: "Thước đo" uy tín

Ngày 11/5/2023, tại phiên họp 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85 của Quốc hội khóa 13, về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Điểm mới là đã bổ sung quy định: Những người có tín nhiệm thấp, phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, thực hiện quy trình, thủ tục cho từ chức-miễn nhiệm, hoặc bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ hết nhiệm kỳ. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa cho đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp", thì có thể xin từ chức, hoặc Quốc hội-HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp gần nhất.

Với người được lấy phiếu tín nhiệm mà có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá "tín nhiệm thấp", thì cơ quan có thẩm quyền sẽ trình Quốc hội, HĐND để tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp gần nhất. Cho đến nay, Quốc hội đã 3 lần lấy phiếu tín nhiệm, nhưng chưa tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Dũng