Góp ý dự án Luật thanh tra (sửa đổi) tại Lào Cai: Đề nghị tiếp tục duy trì thanh tra cấp huyện

Sáng ngày 10/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Tham gia ý kiến vào Luật sửa đổi, các đại biểu cho rằng số lượng cán bộ thanh tra tại các cơ quan còn còn mỏng so với yêu cầu công việc, bởi vậy cần có quy định cụ thể về số lượng biên chế, đảm bảo tính khách quan, phù hợp. Việc duy trì thanh tra cấp huyện là cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác trong công tác thanh tra. Cần ban hành trình tự, thủ tục tạm dừng cuộc thanh tra, quy định rõ trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra. 

Các đại biểu cũng cho rằng cần xem xét, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của hệ thống thanh tra theo ngành, lĩnh vực theo hướng chỉ thanh tra trong nội bộ cơ quan, bộ, ngành; không thực hiện thanh tra chuyên ngành tại địa phương để khắc phục tình trạng một cơ quan một dự án, công trình chịu rất nhiều cuộc thanh tra.

Vũ Thắng