Hà Nội cấp, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho tất cả công dân

Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch về triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn.

Kế hoạch nêu, mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm kết nối thông tin, dữ liệu điện tử hình thành trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế nhà nước, tư nhân thành "hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ khám sức khỏe". Hỗ trợ công tác tổng hợp, phân tích thông tin dữ liệu, giúp việc dự báo, hoạch định chính sách, chỉ đạo hiệu quả về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trên cơ sở khai thác, sử dụng các tiện ích từ hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử giúp người dân có thể theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân liên tục, suốt đời. Chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân, giảm các chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Tại kế hoạch trên, Hà Nội phấn đấu 100% người dân trên địa bàn được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân; 100% thông tin sức khỏe y tế người dân trên địa bàn được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số. Đồng thời được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đây là nhiệm vụ mới nên UBND thành phố yêu cầu các trường thông tin, dữ liệu để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử (hiển thị trên các ứng dụng phục vụ người dân) cần bảo đảm tuân thủ theo hướng dẫn và quy định của ngành y tế.

(*) Nguồn: An ninh Thủ đô 

Việt Bắc