Hà Nội thiếu quy định pháp luật quản lý quỹ nhà là tài sản công

Sáng 27/6, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội làm việc với Uỷ ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu của thành phố.

Qua giám sát thực tế về việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu thành phố, Đoàn giám sát đã nhận thấy một số tồn tại hạn chế của các sở ngành với trách nhiệm quản lý nhà nước và 6 công ty quản lý nhà của Hà Nội. Vướng mắc, tồn tại lớn nhất là quản lý quỹ nhà chuyên dùng. 

Với đặc thù được hình thành qua nhiều thời kỳ, không có hồ sơ lưu trữ, không có cơ sở dữ liệu, trong khi thực hiện quản lý nhà nước lĩnh vực này không có bộ phận chuyên trách, chủ yếu là kiêm nhiệm nên công tác quản lý chưa bao quát, dẫn đến thất thoát, lãng phí. Ý kiến từ các sở, ngành cho thấy, hệ thống các quy định pháp luật về quản lý quỹ nhà chuyên dùng còn chưa đầy đủ, nhiều bất cập và thiếu đồng bộ. 

Để quản lý tốt quỹ nhà này, cần nghiên cứu mô hình công ty quản lý quỹ nhà là tài sản công, Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng quy định về việc quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước giao cho các công ty kinh doanh, quản lý nhà; tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng các địa điểm nhà chuyên dùng đang có vướng mắc, vi phạm, để xử lý triệt để vấn đề còn tồn tại. 

Thực hiện : Hải Yến Anh Tuấn