Hải Phòng: Tập trung giải quyết nhà ở xã hội cho người dân

Sáng 12/04, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức kỳ họp thứ 5, xem xét đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp với giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Tại Kỳ họp thứ 4 vào đầu tháng 12 năm 2021, HĐND thành phố Hải Phòng đã xem xét thông qua 31 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, các nghị quyết đã phát sinh một số vấn đề cấp bách, cần sớm được HĐND thành phố xem xét, thông qua để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ thực tế.

Tại buổi làm việc sáng 12/04,  HĐND thành phố Hải Phòng đã xem xét nội dung Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn ngân sách thành phố; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 – 2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 và tầm nhìn 2050 và đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó, nhu cầu xây dựng chung cư mới giai đoạn 2021 - 2025  là 5.700 căn hộ. Hải Phòng đặt tiêu chí xây dựng nhà chung cư cũ với chi phí hợp lý, đảm bảo người dân có khả năng mua, triển khai theo hình thức đấu thầu cho các doanh nghiệp sử dụng vốn ngoài ngân sách tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở xã hội theo các tiêu chí do thành phố đặt ra. Dự kiến trong chiều 12/04, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.