Hệ giá trị Việt trong văn hóa Tết

Trải qua nhiều biến thiên, thăng trầm của lịch sử, dân tộc Việt vẫn trường tồn. Những thành tố văn hóa nào đã tạo nên giá trị trường tồn ấy của dân tộc Việt? Nhiều người cho rằng, đó chính là Tết, nói khác hơn, Tết là thành tố văn hóa quan trọng hàng đầu có ý nghĩa kiến tạo, kết nối những giá trị văn hóa, lịch sử Việt từ muôn đời nay.

Có thể khẳng định, giữ gìn Tết chính là giữ gìn một di sản văn hóa quí giá, giữ gìn cái mạch ngầm nuôi dưỡng những cá tính, những bản sắc, những tâm thức của dân tộc Việt. Chính những cá tính, những bản sắc, những tâm thức ấy, âm thầm nhưng mãnh liệt đã giữ vững dân tộc Việt trước mọi biến thiên của thời cuộc và làm nên giá trị trường tồn của dân tộc Việt hôm nay và mai sau.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hạnh Thủy