Hết tháng 11/2022, đã gia hạn gần 106 nghìn tỷ đồng tiền thuế

Thông tin về kết quả thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 11 năm 2022, đã gia hạn các loại thuế khoảng 105,9 nghìn tỷ đồng (đạt 78,4% số dự kiến).

Trong đó, gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất là khoảng 96,3 nghìn tỷ đồng; gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng. Về các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, các chính sách này thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có quy mô dự kiến khi xây dựng các chính sách là 64 nghìn tỷ đồng. Cũng tính đến thời điểm trên, ước đã miễn, giảm khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 74,7% số dự kiến.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam