Hoàn thiện cơ sở pháp lý lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Nhằm đánh giá, làm rõ chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thời gian qua, chiều ngày 9/02, tại Hà Nội, Học viên An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm củng cố, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất nhận thức chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quan hệ phối hợp, chế độ hỗ trợ, điều kiện bảo đảm để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đánh giá thực tiễn tổ chức và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thời gian qua chỉ ra những bất cập của các quy định pháp luật hiện hành đối với lực lượng này.

Thiếu tướng, PGS.TS PHAN XUÂN TUY, Hiệu trưởng trường Đại học An ninh Nhân dân: Trong quá trình thể chế hóa thành pháp luật quy định còn rất rải rác. Đành rằng có quy định trong Hiến pháp, một số quy định trong Luật Công an nhân dân, Luật An ninh quốc gia, Luật Dân quân tự vệ…nói về quyền hạn, phối hợp với lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự nhưng vấn không đủ. Tôi cho rằng nếu không ban hành luật này sẽ không đáp ứng yêu cầu sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự nhất là ở cơ sở, 

Khẳng định vai trò quan trọng và những đóng góp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, do vậy cần tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm phát huy tốt hơn vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong thời gian tới. 

Trung tướng GS.TS NGUYỄN NGỌC ANH, Ban nghiên cứu giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an. Để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và tương xứng trong bối cảnh hiện nay, quan điểm của lãnh đạo Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng luật này, thứ nhất tuân thủ hiến pháp, pháp luật, đảm bảo tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, và phải đảm bảo tính khả thi

Để bảo đảm tính khả thi của Luật, các đại biểu cũng lưu ý cần luận giải để quy định rõ hơn, cụ thể hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quan hệ phối hợp, trách nhiệm quản lý, nhất là bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thực hiện : Hoàng Hương Ngọc Tuấn