Hoàn thiện dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Sáng 10/2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm việc với các cơ quan về công tác chuẩn bị lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh chương trình năm 2023.

Năm 2022 , Quốc hội đã xem xét, thông qua 13 luật, 8 nghị quyết; Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua 2 pháp lệnh, 10 nghị quyết hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Quốc hội đã thông qua 15 luật, xem xét, cho ý kiến 6 dự án luật, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên vẫn tồn tại thực trạng phải nhiều lần điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Riêng năm 2022 có tới 11 tờ trình đề nghị bổ sung, điều chỉnh chương trình, trong đó vẫn còn tờ trình vào thời điểm ngay sát phiên họp Ủy ban thường vụ, Kỳ họp Quốc hội, gây khó khăn cho công tác thẩm tra, xem xét. Bên cạnh đó tính gối đầu của chương trình cho năm tiếp theo thấp, nội dung hồ sơ một số dự án chưa đáp ứng được yêu cầu… Dự kiến Chính phủ sẽ đề nghị bổ sung 7 dự án luật vào chương trình năm 2023. Năm 2024, Chính phủ đề xuất 14 dự án, Tòa án Nhân dân tối cao 3 dự án, Tổng liên đoàn LĐVN 1 dự án và Hội Luật gia Việt Nam đề xuất 1 dự án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Tiến Cường