• 1014 lượt xem
  • 14:47 13/09/2023
  • Xã hội

Hoàn thiện tổ chức cấp hội người cao tuổi tại các địa phương

Qua kết quả tích cực xây dựng mô hình thí điểm tổ chức hội người cao tuổi cấp tỉnh, huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chủ trương xây dựng tổ chức hội tại những địa phương có đủ điều kiện. Đây là nội dung chính được thông tin tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Quán triệt, triển khai Kết luận số 58 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Thực tế tại các địa phương cho thấy nhiều kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện thí điểm mô hình Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; Đồng thời cũng nhìn nhận nhiều khó khăn trong hoạt động của 50 địa phương đang thực hiện mô hình Ban đại diện Hội người cao tuổi.

Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong tình hình mới, Kết luận số 58 của Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương xây dựng tổ chức hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Đây là văn bản mang tầm chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với người cao tuổi, Hội người cao tuổi Việt Nam.

Quán triệt và triển khai Kết luận 58 của Ban Bí thư cũng đòi hỏi các cấp có thẩm quyền phải chú trọng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động và công tác của Hội Người cao tuổi Việt Nam đi đúng hướng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thế Anh -

Như Thảo