Hội đồng Dân tộc họp phiên toàn thể lần thứ 8

Chiều 14/1, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8. Trong phiên toàn thể này, Hội đồng Dân tộc đã thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì phiên họp.

Về cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG, thành viên Hội đồng Dân tộc cơ bản tán thành với phương án quy định “Hội đồng nhân dân cấp huyện được quyết định điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên giữa các Chương trình Mục tiêu quốc gia trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao; cơ cấu nguồn vốn ngân sách nhà nước giữa chi đầu tư, chi thường xuyên của các dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ để tập trung vốn thực hiện các dự án thành phần khác thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025”

Về phân bổ, việc xác định giá để cơ quan quản lý dự án thanh toán trực tiếp chi phí sản xuất, cung ứng giống, các đại biểu cho rằng với quy định như hiện nay đã tạo độ mở cho địa phương trong việc lựa chọn các phương án xác định giá. Tuy nhiên cần giao cho địa phương ban hành cơ chế, hướng dẫn ủy ban nhân dân các xã xác định giá theo thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng việc áp dụng cơ chế phân bổ dự toán như đề xuất của chính phủ sẽ dẫn đến không phân loại lĩnh vực đối với khoản chi cho các CTMTQG, không bảo đảm thống nhất trong công tác tổng hợp, đánh giá, kiểm soát tổng thể về mục tiêu, cơ cấu chi ngân sách nhà nước của từng Chương trình và đề nghị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải -

Anh Đức