Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân

Sáng ngày 21/03, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành khu vực phía Nam năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất quan tâm đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chương trình công tác, hoàn thiện thể chế, ban hành các Nghị quyết đảm bảo thiết thực, sát với thực tiễn, đi vào cuộc sống, dễ triển khai thực hiện, dễ kiểm tra giám sát. Hội đồng nhân dân các tỉnh đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong tổ chức và phương  thức hoạt động. 

Năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp nhưng Hội đồng nhân dân các cấp với sự đoàn kết thống nhất, phấn đấu, đã hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo kế hoạch công tác. Sang năm 2022, HĐND các cấp tiếp tục đổi mới về phương thức, cách thức tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, thành phố và pháp luật của nhà nước; triển khai có hiệu quả việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Thực hiện : Quang Duy Tăng Sắc