Hội Luật gia Việt Nam đã góp ý trên 158.000 lượt vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 21/04, tại Hà Nội, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Hội Luật gia Việt Nam được thành lập năm 1955, từ chỗ chỉ có 40 hội viên, đến nay, Hội đã có gần 70.000 hội viên là những luật gia lão thành với nhiều kinh nghiệm quý báu và các luật gia trẻ đầy hoài bão, đã và đang công tác tại các cơ quan Nhà nước thuộc các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

Thực hiện Chỉ thị 56 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam (ban hành năm 2000), hơn 20 năm qua, Hội đã góp ý trên 39.000 lượt vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương; 119 nghìn văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Trong đó đã chủ trì xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Trọng tài thương mại, Luật Trưng cầu dân ý; có đóng góp vào việc xây dựng Hiến pháp năm 2013… 

Với thế mạnh là tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Hội đã tổ chức trên 991 nghìn cuộc phổ biến giáo dục pháp lý cho hơn 62 triệu lượt người; thực hiện 750 nghìn vụ tư vấn pháp luật miễn phí thông qua 113 trung tâm tư vấn pháp lý của Hội trên cả nước. Hội cũng tham gia xây dựng thể chế về phòng, chống tham nhũng; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế, trong đó có đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Tại buổi làm việc, các đại biểu mong muốn tiếp tục đóng góp vào làm việc tư pháp, đặc biệt là tham gia góp ý xây dựng “Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Xuân Dần