Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII bàn về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 4/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ ba. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.