Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại

Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Hội nghị Trung ương lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc.

Mở đầu hội nghị, Trung ương dành một phút tưởng niệm cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các nạn nhân bị thiệt mạng bởi thiên tai, hoả hoạn vừa qua. Dự kiến, hội nghị sẽ làm việc đến ngày 8/10.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư gợi mở một số vấn đề lớn sẽ được thảo luận trong hội nghị lần này.

Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 - 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, việc xem xét, cho ý kiến của Trung ương về vấn đề này được đặt trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, thách thức nhiều hơn so với thời cơ, thuận lợi và so với dự báo, đã ảnh hưởng rất nặng nề đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong khi chúng ta phải đổi mặt với "tác động kép": Từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài đến nền kinh tế có độ mở cao như nước ta, cùng những tồn tại, yếu kém nội tại của nền kinh tế bộc lộ rõ hơn sau đại dịch Covid-19.

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội, Tổng Bí thư nêu rõ, trong 10 năm qua, đất nước ta đã phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thể hiện ngày càng rõ tính ưu việt của chế độ ta.

Kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển ổn định và hài hoà hơn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên mọi miền đất nước được nâng lên; Việt Nam là một quốc gia đi đầu trong việc giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Các chính sách xã hội không ngừng được hoàn thiện, từng bước nâng cao chất lượng, mức hỗ trợ và mở rộng diện bao phủ theo hướng công bằng, tiến bộ, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, cơ bản bảo đảm an sinh của người dân theo quy định của Hiến pháp.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nhận định, chính sách xã hội vẫn còn không ít những hạn chế và nhìn chung chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu thật kỹ, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sát hợp với tình hình và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về "Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Về xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong mọi thời đại và ở bất cứ quốc gia nào, đội ngũ trí thức luôn là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia, dân tộc. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức, từ đó đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ trí thức phù hợp với thời kỳ mới.

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư nêu rõ Trung ương cần phân tích, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc, có hệ thống tình hình, đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực đã và đang có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường.

Về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khẩn trương, nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương rà soát, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho định hướng hoàn thiện thêm một bước dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV để trình Trung ương xem xét, cho ý kiến tại hội nghị lần này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Liên -

Vũ Hiếu -

Anh Đức