Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII: Xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên bế mạc. 

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng với nhiều quyết định quan trọng đã thành công tốt đẹp. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các đề án, báo cáo. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết của Hội nghị.

Về kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023-2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn nhiều so với dự báo, nhưng nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của lãnh đạo Đảng; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là trong 9 tháng đầu năm, kinh tế nước ta vẫn tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu. Nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài đã được tập trung tháo gỡ, bước đầu đạt được kết quả tích cực.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các lĩnh vực văn hóa, xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo, thu nhập bình quân người lao động tăng 6,8% so với cùng kỳ. Ngành y tế tháo gỡ một số vướng mắc trong phòng chống dịch bệnh. Công tác kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân. Quốc phòng an ninh được củng cố, tăng ường, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Dự báo đến hết năm nay, tăng trưởng GDP cả nước đạt khoảng trên 5%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra 6,5% nhưng vẫn là mức khá cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Dự báo thời gian tới, kinh tế thế giới nói riêng và tình hình quốc tế nói chung sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, kó lường.

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới với nhiều nội dung kế thừa Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI, đồng thời đổi mới, bổ sung, phát triển những nhận thức mới trong bối cảnh tình hình mới.

Về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới, Trung ương xác định: Trong thời kỳ phát triển mới, cần tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới, Hội nghị đã thống nhất cao cho rằng, bối cảnh tình hình mới đòi hỏi phải ban hành Nghị quyết mới của Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức nước nhà, bồi đắp nguyên khí quốc gia vững mạnh hơn nữa, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Từ đó, cần tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển đồng bộ, toàn diện khoa học - công nghệ, văn hoá, văn học, nghệ thuật gắn với phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức; phát triển, thu hút, đãi ngộ và tôn vinh đội ngũ trí thức; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để trí thức khởi nghiệp và lao động sáng tạo... Đặc biệt là đề cao trách nhiệm, tăng cường tính chủ động, tích cực của bản thân đội ngũ trí thức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội nghề nghiệp trong đội ngũ trí thức...

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí cao cho rằng: hiện nay và sắp tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Ở trong nước, bốn nguy cơ mà Đảng ta đã từng cảnh báo vẫn còn hiện hữu, có mặt sẽ diễn biến phức tạp và gay gắt hơn.

Tổng bí thư nhấn mạnh 4 nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung ưu tiên thực hiện đồng bộ: Phát triển Kinh tế - xa hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu thường xuyên.

Về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 – 2031, Trung ương yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, căn cứ vào kết quả giới thiệu của Trung ương, sự rà soát, thẩm định của Ban Chỉ đạo, các ban đảng Trung ương và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị sớm xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch; nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch; đồng thời tiếp tục xem xét, phân tích kỹ lưỡng chất lượng, cơ cấu, thành phần trên các lĩnh vực công tác để kịp thời phát hiện, kiến nghị, giới thiệu bổ sung quy hoạch báo cáo Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét ở các Hội nghị sau…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh, đây là bước khởi đầu quan trọng của quá trình xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ khoá XIV với tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ; quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng với nhiều quyết định quan trọng đã thành công tốt đẹp. Tổng bí thư đề nghị mỗi đồng chí Trung ương, trên từng cương vị công tác của mình, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và Đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiến hành chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Liên -

Vũ Hiếu -

Anh Đức