Hội thảo Văn hóa 2022: Tìm giải pháp đột phá xây dựng thể chế cho kiến tạo, chấn hưng văn hoá

Như tin đã đưa, Hội thảo Văn hóa 2022 với Chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” đã thành công tốt đẹp, nhận được sự quan tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị và người dân cả nước.

Phát biểu kết thúc hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm ra các giải pháp đột phá để xây dựng thể chế chính sách, phát huy nguồn lực, hiện thực hoá mục tiêu kiến tạo, chấn hưng văn hoá. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Hội thảo Văn hóa 2022 đã đánh giá thực trạng công tác thể chế hóa, ban hành các chính sách và bảo đảm nguồn lực cho phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Qua đó khẳng định, hệ thống pháp luật đã từng bước thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, khẳng định quan điểm sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa là của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng, bảo đảm phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Nhiều chính sách văn hóa đã được ban hành, tác động tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa. Nguồn nhân lực và các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa ngày càng được đảm bảo tốt hơn. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra rất nhiều những hạn chế, nhiều những vấn đề phát sinh từ thực tiễn chậm được thể chế hoá; đầu tư nguồn nhân lực cho văn hoá còn manh mún, cơ chế tài chính chưa khuyến khích sự sáng tạo, chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động văn hóa, nghệ thuật…

Nhắc lại nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc năm 2021, “văn hoá là hồn cốt của dân tộc, văn hoá còn thì dân tộc còn.” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Tổng Bí thư đã đặt ra yêu cầu và mục tiêu là phải chấn hưng và phát triển văn hoá. Do đó, việc xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách, khơi thông các nguồn lực là một trong những giải pháp quan trọng để cụ thể hoá mục tiêu này.

Về chính sách, tổng hợp từ các tham luận của Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ có 9 nhóm chính sách lớn, quan trọng, cần được tập trung nghiên cứu, thể chế hóa để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo sự phát triển đột phá cho phát triển văn hóa. Trong đó Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa là một định hướng chiến lược, góp phần chuyển hóa hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa thành sức mạnh mềm văn hóa; là chìa khóa để cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng hiệu quả, bền vững; đang là xu thế lớn và quan trọng trong chính sách văn hóa của nhiều nước trên thế giới.

Về nguồn lực cho phát triển văn hoá, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hội thảo đã chỉ rõ để hoàn thiện chính sách huy động các nguồn lực cho phát triển văn hóa cần phát huy đầy đủ nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp và xã hội, cả trong nước và ngoài nước.

Thông qua các đề xuất, kiến nghị tại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, một số nhóm vấn đề cần phải sớm triển khai trong đó đặc biệt lưu ý Xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa để tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn 2022-2030. Rà soát các nội dung về văn hóa trong 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để có những điều chỉnh phù hợp, đạt kết quả tốt hơn. Đầu tư các công trình văn hóa mang tính biểu tượng quốc gia và thời đại Hồ Chí Minh. Phát triển các sản phẩm văn hoá có giá trị đỉnh cao về nghệ thuật và tư tưởng, phấn đấu có các tác phẩm văn học nghệ thuật xứng tầm, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!