Hơn 10.000 chữ ký số được cấp đến người dân Hà Nội

Đến nay, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trên địa bàn Hà Nội đã cung cấp dịch vụ chữ ký số miễn phí cho hơn 10.000 chữ ký số đến người dân Thủ đô, giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch điện tử.

Thời gian tới, Hà Nội đặt mục tiêu sẽ nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm 100% người dân có tài khoản trên cổng dịch vụ công, tối thiểu 50% hồ sơ phát sinh được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến. Đặc biệt, 100% công dân của Thủ đô được cấp chữ ký số miễn phí để phục vụ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch trên môi trường điện tử.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam