Hơn 25,7 triệu lượt khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chip

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, toàn quốc đã có hơn 12.400 cơ sở triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip - tương đương gần 97% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc.

Đến nay, cả nước đã có hơn 25,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân thành công, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. BHXH Việt Nam cũng đã chia sẻ, cung cấp hơn 107triệu bản ghi thông tin về bảo hiểm y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là tiền đề quan trọng để chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, cải cách, liên thông các thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ công dân.