Hơn 63 nghìn tỷ đồng bổ sung vào vốn đầu tư công trung hạn

Với 466/470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94,32%, sáng nay Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Đối với việc sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn, Quốc hội quyết nghị: Cho phép sử dụng 63.725 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 21-25 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương 2022.

Trong số vốn này, hơn 33 nghìn tỷ đồng sẽ phân bổ cho các Bộ, ngành, địa phương,…để thực hiện các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư. Hơn 30 nghìn tỷ đồng còn lại dự kiến sẽ bố trí cho danh mục dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện tục đầu tư và báo cáo thường vụ Quốc hội.

1. Cho phép sử dụng: 63.725 tỷ đồng

2. Phân bổ:

Hơn 33.000 tỷ đồng: Thực hiện các dự án đã đủ thủ tục đầu tư

Hơn 30.000 tỷ đông: Bố trí dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư

Đối với việc phân bổ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 21-25, Quốc hội cũng quyết nghị: Phân bổ hơn 2500 tỷ đồng trong tổng số vốn hơn 37 nghìn tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thực hiện cấp điện từ lưới điện Quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

(kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 21-25)

Phân bổ hơn 2500 tỷ đồng: Cấp điện từ lưới điện Quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam