Kế hoạch giám sát các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 23/9, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025”.

Theo báo cáo, Đoàn giám sát sẽ tập trung vào 4 nội dung, trong đó bao gồm, công tác chỉ đạo, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia; việc xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác phối hợp, lồng ghép quản lý, nội dung, đối tượng, địa bàn, nguồn vốn triển khai thực hiện các Chương trình....

Đối với Chương trình Dân tộc thiểu số & Miền núi, do lần đầu tiên được triển khai thực hiện, có nhiều nội dung mới, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và đang trong quá trình hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, nên việc giám sát sẽ chủ yếu tập trung vào giám sát giữa kỳ, đánh giá các văn bản về chỉ đạo, điều hành, xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật để triển khai thực; riêng đối với 2 chương trình mục tiêu quốc gia còn lại đã có kết quả thực hiện từ giai đoạn trước, nên ngoài giám sát về các văn bản chỉ đạo, điều hành, còn giám sát một số kết quả đã triển khai thực hiện.

Thực hiện : Thanh Hải Hà Lan Quang Sỹ Anh Đức