Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án Luật Thanh tra

Tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu kết luận về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan khác của Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ để xây dựng, thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) đầy đủ, đáp ứng yêu cầu đề ra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến như sau:

Về hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, cơ bản tán thành giữ mô hình hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra 3 cấp như hiện hành; tiếp tục nghiên cứu, làm rõ, lập luận đầy đủ, thuyết phục nội dung còn có ý kiến khác nhau về mô hình tổ chức thanh tra huyện để báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Đồng thời, nghiên cứu, bổ sung trong Luật Thanh tra quy định về nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực của cơ quan thanh tra để thực hiện trách nhiệm là cơ quan đầu mối trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng kết luận tại phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc quy định trong Luật về việc thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Thanh tra sở và thanh tra chuyên ngành ở một số cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác của Nhà nước. Việc thành lập các cơ quan thanh tra này phải bảo đảm nguyên tắc không “dàn đều”, không phải tất cả các Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Sở, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác của Nhà nước đều thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành.

Về hình thức thanh tra, tán thành quy định 2 hình thức thanh tra, gồm thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất; quy định một số nguyên tắc về hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước, làm cơ sở để Chính phủ quy định chi tiết. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến một số nội dung: Về trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; Về khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra và giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm toán nhà nước; Về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra; Về kinh phí cho hoạt động thanh tra; Về bảo đảm hoạt động thanh tra; Về nguyên tắc áp dụng pháp luật. 

Hồ sơ dự án Luật sau khi tiếp thu, hoàn chỉnh phải được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội và Ủy ban Pháp luật để thẩm tra theo đúng thời hạn quy định trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022).