Khi 2/3 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp, cán bộ có thể bị miễn nhiệm

Chiều 05/5, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Theo dự thảo Nghị quyết, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức hoặc Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp gần nhất. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội, HĐND tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp gần nhất.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ khi có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, hoặc nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo và không tham gia điều hành công tác từ 03 tháng trở lên tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm.

Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết, về các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn của quy định này. Về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đề nghị thống nhất nguyên tắc có cho người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm quyền xin từ chức trước khi tiến hành các quy trình tiếp theo hay không, đồng thời cần xác định thời hạn để họ thực hiện quyền này.

Hoàng Hương