Khó thực hiện tích hợp quy hoạch do cách hiểu sai

Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch, sáng 04/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết mặc dù Nghị định 37/2019/NĐ-CP đã có quy định chi tiết nhưng quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành còn có sự chưa thống nhất trong nhận thức của cơ quan lập quy hoạch và đơn vị tư vấn lập hoạch về phương pháp tiếp cận tích hợp quy hoạch.

Theo Nghị định 37, Bộ Kế hoạch và Đầu tư việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia phải hoàn thành trước ngày 4/4/2023 và phải trình Quốc hội xem xét thông qua vào Kỳ họp thứ 4 (tháng10-11/2022), sớm hơn so với tiến độ quy định 6 tháng. Tuy nhiên, bất cập hiện nay là các văn bản hướng dẫn của luật chưa có phương pháp tích hợp cả hợp phần trong quy hoạch quốc gia, tích hợp quy hoạch tỉnh và quy hoạch nhiều lĩnh vực đa ngành, tích hợp nhiều quy hoạch không có quy định về điều chỉnh cục bộ.

Ông NGUYỄN HỮU TOÀN, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội:Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có hướng dẫn chung về tích hợp trong Nghị định 37, nhưng có những đặc thù riêng phải thống nhất với các quy hoạch quốc gia. Bộ xem xét xem mặc dù đang phải tăng tốc quy hoạch nhưng có bị vướng không? Vấn đề giám sát là để tháo gỡ khó khăn cả về vấn đề hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện.”

Một số ý kiến cho rằng còn nhiều cách hiểu khác nhau khi áp dụng phương pháp tích hợp trong quy hoạch, do đó đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư cần có hướng giải quyết cụ thể để thống nhất việc thực hiện.  

Bà PHẠM THỊ HỒNG YẾN, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: “Thực tế là rất nhiều cách hiểu khác nhau trong tổ chức thực hiện và tư duy trong quản lý cũ vẫn còn, như vậy, thời gian tới, dự kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có hướng giải quyết như thế nào để hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia được thống nhất ở các cơ quan, các hợp phần quy hoạch, quy hoạch ngành, quy hoạch địa phương … vì còn một tỷ lệ rất lớn quy hoạch chưa được thực hiện.”

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, để xây dựng các văn bản hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về lập quy hoạch tỉnh theo phương pháp tích hợp và cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh. Đồng thời khuyến nghị kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp quy hoạch, không gây mâu thuẫn, chồng chéo và không làm phát sinh thủ tục trái với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn có nơi nhận thức việc tích hợp quy hoạch là việc lập các quy hoạch riêng rẽ từng chuyên ngành và tổng hợp vào một bản quy hoạch chung, dẫn đến khó khăn trong triển khai lập quy hoạch, điểm thắc mắc không phù hợp với Luật Quy hoạch 2017. 

Ông ĐỊNH TRỌNG THẮNG , Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và đầu tư: Áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch là 5 cùng: là cùng làm, cùng thời điểm, cùng trên địa bàn, cùng một bản quy hoạch, cùng một sự chỉ đạo, cùng một phân tích đánh giá cơ sở dữ liệu chung.”

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Một là vì chưa nghiên cứu kỹ. Hai là vẫn còn cách hiểu và hướng dẫn lại các quy hoạch ngành trước đây và không muốn thay đổi, chỉ muốn thực hiện theo quy hoạch cũ. Lập quy hoạch rồi mới đưa vào quy hoạch tích hợp là hỏng rồi. Không thể nào mà làm 50 quy hoạch ở một địa phương sau đó mới tổng hợp vào một quy hoạch là cách hiểu sai. Tất cả các quy hoạch phải nghiên cứu đồng thời, làm cùng lúc”

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc thay đổi tư duy về phương pháp tiếp cận tích hợp để lập quy hoạch cũng sẽ là bước chuyển đổi lớn trong quản lý sau này của các Bộ, ngành. Do đó, bản thân các đơn vị cũng cần chủ động, nỗ lực tiếp cận phương pháp mới để thực hiện./.

Sỹ Cường