Không đạt tỉ lệ cân bằng giới tính vào năm 2025

“Không đạt tỷ lệ cân bằng giới tính vào năm 2025”. Đây là đánh giá của các đại biểu Quốc hội khi thảo luận về kết quả kết thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 2023.

Đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, tuy nhiên đại biểu cho rằng một số chỉ tiêu chưa đạt, trong đó có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Đại biểu đề nghị, Chính phủ cần bảo đảm đủ nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số; đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số toàn diện về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số; ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy, năng lực đội ngũ cán bộ dân số.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam