Không để tạo khoảng trống quyền lực khi không tổ chức thực hiện HĐND cấp phường

Phát huy hơn nữa vai trò của hội đồng nhân dân (HĐND) thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô.

Đây là 1 trong những nội dung được đưa ra tại Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội".

Đề án đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND các cấp thành phố; tăng cường hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố, HĐND quận, thị xã tại nơi không tổ chức HĐND phường…

Các đại biểu cho rằng việc ban hành đề án là cần thiết, tuy nhiên việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị có những quy định đặc thù về tổ chức bộ máy như không tổ chức HĐND ở các phường. Điều này đòi hỏi công tác giám sát, phản biện, tiếp công dân của HĐND các cấp cần phải được quan tâm, chú trọng đối mới.

Ông ĐÀM VĂN HUÂN, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Nội:Ngoài việc HĐND tăng cường công tác giám sát của Thường trực hội đồng, của Hội đồng, của các ban của Hội đồng, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố tích cực tham gia vào công tác giám sát, phản biện xã hội và nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, kéo dài và đặc biệt là không để tạo khoảng trống quyền lực khi không tổ chức thực hiện HĐND cấp phường".

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung đề án; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị và phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, vì mục tiêu chung của thành phố và các địa phương.

Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội: “Chúng ta phải thường xuyên đổi mới để làm sao hoạt động của HĐND các cấp - mình cứ nói là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương - làm sao mà hoạt động thực chất, hiệu quả, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chức năng giám sát, thực hiện quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương”.

Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu trong quá trình triển khai, cần chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn.

Thực hiện : Hoàng Hương Hồng Dũng