Không để tình trạng vốn chờ dự án

Qua 3 năm thục hiện Nghị quyết số 29 của Quốc hội, việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn trong nước và những diễn biến khó lường của tình hình thế giới, các đại biểu cho rằng trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ, cần rất nhiều giải pháp đồng bộ, đột phá để vốn không để tình trạng vốn chờ dự án.

Trong khi giải ngân vốn đầu tư công từng năm và cả giai đoạn  có vai trò ý nghĩa rất quan trọng thì tỷ lệ giải ngân muốn đầu tư công 9 tháng năm 2023 có cải thiện nhưng chưa đạt như yêu cầu, mới chỉ đạt 51%.

Các đại biểu chỉ ra rằng: Một trong những bất cập kéo dài nhiều năm cần phải khắc phục là công tác chuẩn bị đầu tư không đi trước một bước và chưa đi sát thực tế, dẫn đến tình trạng vốn chờ dự án.

Các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng: Trong 3 năm qua, nguồn vốn đầu tư công được dồn vào các công trình trọng điểm Quốc gia. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư công vẫn cần trúng mục đích, mang lại hiệu quả cao hơn nữa để tránh lợi dụng, trục lợi nguồn vốn.

Các đại biểu đề nghị Chính phủ tăng cường rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan để tháo gỡ nguồn vốn quan trọng này  thực sự là động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam