Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ

Sáng 11/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và một số đơn vị tổ chức Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo.

Hội thảo nhằm góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021. Hội thảo cũng góp phần cụ thể hóa Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, nhằm nâng cao nhận thức và khẳng định vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong việc bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ biểu dương việc tổ chức Hội thảo lần này; đồng thời đề nghị, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành và tuổi trẻ cả nước cần kiên trì, đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hóa.

Ông NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: “Tận dụng tối đa ưu thế của không gian mạng và quá trình chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc, những giá trị văn hoá độc đáo, đặc sắc của dân tộc; về vị trí, vai trò của văn hoá đối với quá trình phát triển đất nước. Coi trọng việc phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách trong thanh thiếu nhi và xây dựng thanh thiếu nhi phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tâm hồn để phát triển văn hóa. Bên cạnh đó, cần chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng với phương châm Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng”

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận các nội dung như: nhận diện tầm quan trọng, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ xuyên biên giới đối với sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

GS.TS HOÀNG CHÍ BẢO - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương: “Phải quyết tâm đồng tâm đó là sức mạnh của văn hóa. Để xây dựng được sức mạnh tự bảo vệ mình, đảm bảo sứ mệnh của tuổi trẻ tham gia bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của đất nước trong bối cảnh hội nhập thì có cả chuỗi giá trị, từ hệ giá trị Quốc gia làm nền tảng chủ đạo, đến hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người và hệ giá trị gia đình kết hợp truyền thống và hiện đại"

Các ý kiến cũng đề xuất các cơ chế kiểm soát đối với các sản phẩm văn hóa trên không gian mạng để vừa đảm bảo cung cấp thông tin một cách chính xác, chân thực, trong sáng, lành mạnh nhằm định hướng văn hóa cho thế hệ trẻ; đồng thời tạo môi trường công bằng, lành mạnh để các nền tảng, các sản phẩm văn hóa trên không gian mạng trong nước phát triển; hiến kế, định hướng để giúp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành và tuổi trẻ Việt Nam tham gia thực chất hơn, sâu hơn vào công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng.
 

Thực hiện : Phan Hằng Nhật Huy