Không quy định phạm vi, không gian hoạt động của cảnh sát cơ động trong Luật

Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 09/02, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhằm rà soát Báo cáo Một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, đây là dự án Luật quan trọng và là một trong những Luật sẽ được thông qua ở giai đoạn đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Dự án Luật này đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, với tổng số 299 ý kiến phát biểu và 5 đại biểu cho ý kiến bằng văn bản.

Việc nghiên cứu và xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động cần bảo đảm thể hiện quan điểm, ý chí của đại biểu Quốc hội, nhất quán trong chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ tham gia góp ý về những vấn đề lớn để hoàn chỉnh báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, nhiều ý kiến đề nghị rà soát quy định rõ phạm vi, không gian hoạt động của Cảnh sát cơ động. Tuy nhiên, Cảnh sát cơ động là một lực lượng thuộc Công an Nhân dân nên phạm vi, không gian hoạt động của Cảnh sát cơ động được xác định theo quy định cùa Luật Công an nhân dân. 

Để đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong việc điều động, sử dụng Cảnh sát cơ động giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị không quy định về phạm vị, không gian hoạt động của Cảnh sát cơ động trong dự thảo Luật. 

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban và Ban soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý các quy định của dự thảo Luật về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động, bổ sung các quy định mang tính đặc thù của Cảnh sát cơ động và chỉnh lý các quy định có liên quan để tránh trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các lực lượng khác, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thực hiện : Khắc Phục Quang Sỹ