Khuyến nghị ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Sáng 11/02, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Lý luận và thực tiễn” nhằm cung cấp các luận cứ khoa học làm cơ sở để hoạch định chính sách, hoàn thiện pháp luật; tổ chức quản lý, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện, được thành lập ở xã phường, thị trấn. Đây là lực lượng gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân; có chức năng hỗ trợ cho lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở.

Qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu khẳng định, các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm lực lượng Công an xã bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng đã và đang được tổ chức, hoạt động ở địa bàn cơ sở. Đây là lực lượng có vai trò to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; là lực lượng làm nòng cốt cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại các địa bàn. Tuy nhiên, các lực lượng trên đang chịu sự điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Việc kiện toàn, sắp xếp lại lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bản chất là việc hợp nhất các lực lượng, chức danh đang tồn tại. Các nhà khoa học, chuyên gia khuyến nghị cần sớm xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

Việc ban luật sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc để tổ chức hoạt động và quản lý hiệu quả hơn đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên phương châm 4 tại chỗ để giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thực hiện : Khắc Phục Quang Sỹ