Khuyến nông Việt Nam định hướng "kết nối hệ thống - đổi mới sáng tạo" trong năm 2022

Tập trung sản xuất nông nghiệp tuần hoàn theo tiêu chuẩn VietGAP, bảo vệ môi trường gắn với chuyển đổi số. Liên kết tổ chức sản xuất, xây dựng các vùng nguyên liệu. "Kết nối hệ thống - Đổi mới sáng tạo" chính là định hướng của công tác khuyến nông trong năm 2022.

Để hình thành hệ sinh thái “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông” trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã xây dựng đề án đổi mới hoạt động khuyến nông toàn diện. 

Ông LÊ QUỐC THANH, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: "Chúng ta phải tiếp cận công tác khuyến nông theo hướng đa giá trị, tiếp cận với tư duy chuyển đổi, tư duy kinh tế nông nghiệp. Nó khác với những tư duy trước đây, trước đây chúng ta với tư duy sản xuất nông nghiệp thì hiện nay công tác khuyến nông với cách tiếp cận mới. Khuyến nông cần đa dạng hoá các hình thức hoạt động của mình, từ câu chuyện kinh tế nông nghiệp, từ xã hội đến cộng đồng để tham gia vào hoạt động khuyến nông.”

Cùng với đó, các địa phương cần đẩy mạnh việc xã hội hóa dịch vụ khuyến nông, huy động sự vào cuộc, góp vốn đối ứng từ các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước, đảm bảo tính hiệu quả, bền vững, lan tỏa của các dự án, mô hình khuyến nông. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông minh, áp dụng bảo vệ môi trường gắn với chuyển đổi số.

Ông NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc: “Đối với lĩnh vực chuyển đổi số thì đây cũng là nội dung mới đã được Trung tâm triển khai 2 năm nay. Cụ thể chúng tôi tập trung vào mô hình nuôi cá sử dụng hệ thống cảm biến. Khi bà con áp dụng mô hình này thì chúng ta chỉ cần 1 điện thoại thông minh thì có thể kiểm soát tất cả các chỉ số và từ đó và con sẽ quản lý môi trường chăn nuôi tốt nhất, giúp con cá phát triển tốt nhất và cho kết quả cao hơn so với trước đây.” 

Ông LÊ QUỐC THANH, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: “Nếu đứt gãy khuyến nông sẽ gây đứt gẫy các chuỗi giá trị khác, chính vì vậy việc kết nối hệ thống từ trung ương đến địa phương, liên kết chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp, với thị trường đều phải kết nối hệ thống. Chúng tôi rất mong muốn các địa phương, các đơn vị tập trung vào để duy trì hệ thống.” 

Với thông điệp Kết nối hệ thống - Đổi mới sáng tạo, hy vọng công tác khuyến nông sẽ có những đột phá trong Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Khánh Hoàng