Kiến nghị gia hạn thời gian sắp xếp cán bộ dôi dư đến hết 2025

Bộ Nội vụ vừa hoàn thành dự thảo báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 595 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Theo Bộ Nội vụ, từ tháng 1/2022 đến 1/4/2024, các địa phương đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, bố trí nguồn lực để thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với những cán bộ, công chức dôi dư.

Cụ thể, cấp huyện đã tiếp tục giải quyết được 366/424 cán bộ, công chức dôi dư, số còn lại phải tiếp tục giải quyết là 58 người. Với cấp xã, đã tiếp tục giải quyết được 2.008/3.413 người, số dôi dư còn lại 1.405 người. Với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư, đã giải quyết được 492 người.

Như vậy, sau 4 năm triển khai nghị quyết, vẫn còn 58/706 (chiếm 8,21%) cán bộ, công chức cấp huyện, và 1.405/9.694 (chiếm 14,49%) cán bộ, công chức cấp xã dôi dư chưa được sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách. Điều này là chậm so với yêu cầu Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Do số lượng cấp huyện, xã sắp xếp nhiều, lại tiến hành đồng thời với việc tinh giản biên chế dẫn đến số lượng cán bộ, công chức, người lao động dự kiến dôi dư do sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025 là rất lớn.

Do đó, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho gia hạn thời gian bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 đến ngày 31/12/2025.

(*) Nguồn: An ninh Thủ đô

Việt Bắc