Kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Sáng 21/03, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học "Kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn".

Theo đại diện Hội đồng Lý luận Trung ương, qua 50 năm thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước đã có những thành công cả về lý luận và thực tiễn. Chính những đổi mới này đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nhanh chóng đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình.

Trước yêu cầu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cần tổng kết toàn diện những vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng và bảo vệ đất nước theo định hướng XHCN những năm qua, trong đó có nội dung phát triển kinh tế nhằm góp phần xây dựng luận cứ đề xuất nội dung xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Hội thảo đã tập trung thảo luận sâu vào các nội dung trọng tâm của nền kinh tế đất nước qua 50 năm thống nhất, xây dựng và phát triển đất nước đó là: vấn đề mô hình tăng trưởng kinh tế; kinh tế số; phát huy vai trò các thành phần và khu vực kinh tế cũng như vấn đề phân bổ nguồn lực; gắn phát triển kinh tế với xây dựng và bảo vệ tổ quốc…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Bích Liên Anh Đức