Lần đọc đầu tiên: Số hóa di sản - thách thức và cơ hội

Luật Di sản văn hóa được Quốc hội khóa X thông qua năm 2001 đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam. Luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2009 để đẩy mạnh sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, sau 20 năm Luật Di sản văn hóa được ban hành và hơn 10 năm được sửa đổi, bổ sung, một số bất cập mới đã nảy sinh trong thực tiễn, đòi hỏi phải sửa đổi toàn diện Luật Di sản văn hóa cho phù hợp với thực tiễn. Đó là lý do dự án Luật Di sản văn hóa sửa đổi được xây dựng và trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 này.

Vậy dự thảo luật có những điểm mới nào đáng chú ý, liệu những nội dung sửa đổi đã đáp ứng được nhu cầu thực tiễn hay chưa?

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Đỗ Minh