Luật Đầu tư đối tác công tư: Việc triển khai thi hành các văn bản pháp luật rất chậm

Phát biểu tranh luận tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Tạo tranh luận với đại biểu Phạm Văn Hòa về việc triển khai Luật Đầu tư đối tác công tư (PPP), Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Rất nhiều nhà đầu tư mong muốn tham gia đầu tư, nhất là hạ tầng quan trọng về giao thông theo định hướng phát triển chiến lược của Chính phủ.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Tạo cho rằng, Luật PPP trong thời gian qua chịu sự tác động từ rất nhiều luật khác nhau nên việc triển khai thi hành các văn bản pháp luật này rất chậm, bất cập trong triển khai nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công.

Trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đặc biệt là việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nơi có nhiều diện tích rừng bao phủ.

Liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng, đặc biệt cơ chế đối ứng vốn, các nhà đầu tư có thời gian thu hồi vốn các dự án trên 20 năm, nhưng quá tình lọc hợp đồng, các tổ chức tín dụng giới hạn 15 năm nên chưa thật sự hấp dẫn các nguồn lực khác, dẫn đến các nhà đầu tư không mặn mà với hình thức PPP.

Do vậy, đại biểu Nguyễn Tạo đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt sửa đổi căn bản các Luật triển khai thi hành PPP như Luật Lâm nghiệp, trong đó có Nghị định 56 ngày 16/11/2018 và Nghị định 83 ngày 15/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp. Đồng thời đẩy nhanh Luật PPP, Chính phủ ủy quyền cho HĐND các tỉnh và UBND các tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ để giải quyết vấn đề này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!