Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi): Đề nghị xây dựng 5 nhóm chính sách

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 28, sáng 18/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Đối với dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ đề nghị nghị xây dựng luật với 05 nhóm chính sách.

Về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ, Luật Thuế giá trị gia tăng được Quốc hội thông qua năm 2008 và có hiệu lực thi thành từ năm 2009. Để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, hồ sơ đề nghị xây dựng luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) có 05 nhóm chính sách: Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; Hoàn thiện quy định về cách tính thuế giá trị gia tăng; Hoàn thiện các quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng; Hoàn thiện các quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; Hoàn thiện các quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, đối với dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Uỷ ban đã có báo cáo phối hợp thẩm tra và đã được tiếp thu đầy đủ trong báo cáo của Uỷ ban Pháp luật. Do đó, Thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách thống nhất với việc trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 như đề nghị của Chính phủ./. 

Lê Hương -

Anh Đức -

Vũ Hiếu