MB bầu hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029 được Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức vào sáng 15/6, 11 Thành viên Hội đồng quản trị và 5 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được bầu và ra mắt Đại hội.

Ngoài 11 thành viên HĐQT và 5 thành viên Ban Kiểm soát, MB bổ nhiệm thêm 2 thành viên ban điều hành. Nhân sự được bầu là các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, uy tín và có kinh nghiệm trong quản trị – điều hành doanh nghiệp.

Giai đoạn 2024 – 2029, HĐQT MB kiên định mục tiêu chuyển đổi số để trở thành “Doanh nghiệp số, Tập đoàn Tài chính dẫn đầu”, ưu tiên xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững, củng cố chất lượng các mặt hoạt động, đầu tư nguồn lực, các nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn; MB sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu Chiến lược giai đoạn 2022 - 2026, chú trọng xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp số, áp dụng triệt để, sáng tạo các phương pháp làm việc hiệu quả. Định vị MB thuộc Top 3 các chỉ số về hiệu quả và an toàn; các chỉ tiêu quy mô và lợi nhuận trước thuế phấn đấu cao hơn bình quân ngành.

Hằng Nga -

Công Anh