Một số chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 11

Từ tháng 11 này, một số chính sách kinh tế, xã hội có hiệu lực như Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023; Quy định mới về thu phí lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh.

GIẢM 30% TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2023

Kể từ ngày 20/11, tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 được chính thức giảm 30% đối với người thuê đất là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Quy định này áp dụng cho cả người thuê đất không thuộc diện được miễn giảm, hết thời hạn hoặc trường hợp đang được giảm theo quy định về đất đai.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THU PHÍ LĨNH VỰC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11. Theo đó, tổ chức thu phí được trích lại 25% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam