Năm 2023, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Sáng 27/09, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai toàn quốc Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 49 điểm cầu địa phương. Tham gia, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ,

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, t inh thần xuyên suốt từ đầu nhiệm kỳ đến nay là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, trong đó việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt. Với tinh thần đổi mới, đặc biệt, trong năm 2022, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Kết luận 843 có ý nghĩa nền tảng cho việc tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 02 nghị quyết quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về hoạt động giám sát.

Hội nghị sẽ thảo luận, đánh giá tình hình triển khai và những kết quả nổi bật cũng như phân tích, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, những kinh nghiệm quý, bài học hay trong triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; các giải pháp triển khai có hiệu quả Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, trong đó tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 04 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG: "Trọng tâm là các vấn đề sau đây: (1) Các giải pháp tiếp tục đổi mới trong việc lựa chọn chủ đề xây dựng, phê duyệt kế hoạch, đề cương chi tiết, phương pháp tổ chức thực hiện, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều hòa, phối hợp hoạt động tiến hành giám sát, nhất là đối với hoạt động giám sát chuyên đề, việc khảo sát của các Đoàn giám sát, của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban tại địa phương; (2) Các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động xem xét các báo cáo; công tác triển khai hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn năm 2023; việc tăng cường giám sát để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (3) Các giải pháp tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân"

Bên cạnh đó, tại hội nghị cũng sẽ đề xuất các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giải trình của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban; tăng cường hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật; Các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, CHủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường, đ ể tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giám sát của Quốc hội, năm 2023, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, ĐBQH và các cơ quan hữu quan trong thời gian tới cần quan tâm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về: Xem xét việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề; Về hoạt động chất vấn; Hoạt động giám sát chuyên đề.

Ông BÙI VĂN CƯỜNG, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: "Việc lựa chọn địa bàn giám sát cần lưu ý nghiên cứu lựa chọn những bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt và chưa tốt để có cơ sở đánh giá đầy đủ các mặt của lĩnh vực. Đồng thời, cần tận dụng tối đa những kết quả giám sát đã thực hiện trước đây, kết quả của thanh tra, kiểm toán cũng như kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội để có thêm thông tin làm cơ sở xem xét, đánh giá đầy đủ, chính xác."

Năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo; g iám sát ban hành văn bản quy phạm pháp luật; g iám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện công tác điều hòa hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban.

Thực hiện : Khắc Phục Hoàng Hương Anh Đức Quang Sỹ