Sửa đổi Quy chế làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8, chiều ngày 16/02, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dự thảo Quy chế đã được Văn phòng Quốc hội xin ý kiến và nhận được sự đồng thuận của Văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm Toán nhà nước,…

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị việc sửa đổi Quy chế cần kế thừa các quy định trước đây nhưng vẫn phải bảo đảm đổi mới hoạt động và công tác điều hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, bảo đảm sự bao quát trong việc sửa đổi quy trình làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và không được trái luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng, ngoài nguyên tắc làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, cần bổ sung thêm trách nhiệm của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và mỗi thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể.

Việc sửa đổi Quy chế mới cần phù hợp với việc sửa đổi các quy định của Nội quy Kỳ họp Quốc hội và Nghị quyết mới của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

Thực hiện : Như Thảo Diệu Huyền Quang Sỹ Anh Đức