Nâng cao hiệu quả hoạt động hội đồng nhân dân gắn với thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Sáng 1/7, Thành ủy Hà Nội, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội".

Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra 2 mục tiêu, trong đó chỉ rõ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử; phát huy hơn nữa vai trò của HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô. Thực hiện có hiệu quả về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. 

Đề án đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, theo đó đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp theo hướng thực chất, hiệu quả, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn, chức năng chủ yếu của HĐND. 

Trong hoạt động giám sát, chú trọng việc lựa chọn các nội dung còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, những nội dung cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị, đặc biệt đẩy mạnh công tác tái giám sát để đảm bảo các kết luận giám sát. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND và các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị bằng việc xây dựng và ký kết các quy chế, quy trình phối hợp công tác; đặc biệt là ký kết quy trình phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND cùng cấp trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương....

Thực hiện : Hoàng Hương Hồng Dũng