Nâng cao năng lực cán bộ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo của 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại cấp cơ sở vừa thiếu, lại hạn chế về năng lực, trách nhiệm… Chỉ rõ tồn tại này trên thực tế, các đại biểu đề nghị Nghị quyết của Quốc hội cần đánh giá kỹ và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Mặc dù ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia từ trung ương đến địa phương đã được kiện toàn và phát huy bước đầu; tuy nhiên theo các đại biểu, bộ máy cơ quan tham mưu, chủ trì tổ chức thực hiện chương trình lại chưa đồng bộ tại các cấp; đặc biệt biên chế làm công tác dân tộc phải kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi vị trí công tác, dẫn đến nhiều khó khăn trong công việc tham mưu, giúp việc cho ban chỉ đạo các cấp.

Các đại biểu cũng nhận thấy, quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia có rất nhiều cán bộ, công chức cấp xã được giao nhiệm vụ nhưng không hoàn thiện được hồ sơ các dự án thuộc trách nhiệm, phải nhờ đến cấp trên hoàn thành. Do đó cần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ này là vấn đề đáng quan tâm.

Từ các phân tích, các đại biểu cũng đề nghị đặc biệt quan tâm một cách thực chất, thấu đáo và khắt khe hơn nữa về vấn đề con người, nhất là năng lực và trách nhiệm của cán bộ trực tiếp thực thi ở mỗi chương trình mục tiêu quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam