Ngày chuyển đổi số quốc gia 2023: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”

Sự kiện Ngày chuyển đổi số quốc gia 2023 sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là năm thứ 2 rất nhiều cơ quan, đơn vị cùng hưởng ứng sự kiện này.

Năm 2023 được gọi là Năm Dữ liệu số quốc gia, với quan điểm dữ liệu là tài nguyên quý của quốc gia. Chủ đề Ngày Chuyển đổi số năm nay cũng hướng tới mục tiêu “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Với tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành Quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân. Cũng trong tháng 10 này, chương trình “Tháng tiêu dùng số” cũng được khởi động với rất nhiều ưu đãi về sản phẩm, dịch vụ số cho người dân. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam